MdSiMj/Joshin Line

Takasaki

Minami-Takasaki
̂킽
Sano-no-watashi

Negoya
菤ȑwO
Takasaki-Shokadaigaku-Mae
R
Yamana
R
Nishi-Yamana
n
Maniwa
g
Yoshii
g
Nishi-Yoshii
BV
Joshu-Niiya
B
Joshu-Fukushima
x
Higashi-Tomioka
Bx
Joshu-Tomioka
x
Nishi-Tomioka
Bs
Joshu-Nanokaichi
Bm{
Joshu-Ichinomiya
__
Kanohara
ֈ
Nanjai

Sendaira
mc
Shimonita
Hʂ̃y[W/TOP